Fengslende sosiologi

Fengslende sosiologi

作者:Rye, Johan Fredrik
ISBN:9788202584900
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

prison; sociology; punishment; Trondheim; fengsel; sosiologi; straff

Abstract

“Prison has always been an attractive object for study in the field of sociology. Few other areas of modern society demonstrate social reality’s fundamental ideas so clearly and obviously than prison. Social deviance and stigma, ostracism and integration, control and discipline, power and inequality are all examples of key sociological concepts that are crystalized in daily life in a prison environment.

Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (Captivating Sociology. Power, Punishment and Identity in Trondheim’s Prisons) presents twelve scholarly, peer-reviewed chapters that explore various aspects of prison as a social phenomenon, both as a part of and an expression of society.

The majority of the contributions build on empirical studies at maximum and minimum-security prisons in Trondheim, but the analyses have a broader relevance – both empirically and theoretically – for our understanding of power, punishment and identity in Norwegian penal institutions. Most of the contributors are associated with the Department of Sociology and Political Science at NTNU, the Norwegian University of Science and Technology, and the department’s project ‘Fengslende sosiologi’ (‘Captivating Sociology’). Several of the texts are by former master’s students in sociology and present further analyses based on their master’s projects.

This anthology will be of interest to scholars and practitioners in the field as well as students and others interested in prison as a social institution and penal institutions in general.” “I sosiologien har fengselet alltid vært et attraktivt studieobjekt. Her demonstreres den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper så klart og tydelig som få andre steder i det moderne samfunnet. Sosiale avvik og stigma, utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler på sosiologiske nøkkelbegreper som krystalliseres i fengselets hverdagsliv.

I antologien Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler presenteres i alt tolv vitenskapelige, fagfellevurderte kapitler som diskuterer ulike sider ved fengselet som sosialt fenomen, både som en del av og som et uttrykk for samfunnet

De fleste bidragene bygger på empiriske studier ved høy- og lavsikkerhetsfengslene i Trondheim, men analysene har bredere relevans – både empirisk og teoretisk – for forståelsen av makt, straff og identitet i de norske strafferettsinstitusjonene. De fleste forfatterne er tilknyttet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og instituttets prosjekt «Fengslende sosiologi». Flere av tekstene er skrevet av tidligere masterstudenter i sosiologi og presenterer bearbeidede analyser fra deres masterprosjekter.

Målgruppen for antologien er forskere, utøvere i praksisfeltet, studenter og andre med interesse for fengselet som sosial institusjon og strafferettsinstitusjonene mer allment.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Rye, Johan Fredrik
ISBN:9788202584900
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Fengslende sosiologi 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0