Chapter 4 Profesjonelle fotballtreneres interaksjon med sine overordnede og assistenter

Chapter 4 Profesjonelle fotballtreneres interaksjon med sine overordnede og assistenter

作者:Holmemo, Jørgen
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

coaching; orchestration; micro-policies; micro-political literacy; coaching; orkestrering; mikropolitikk; mikropolitisk kompetanse

Abstract

“Research on coaching in sports has long been concerned with how coaches interact
with their players. In recent years, more research in sports psychology has been conducted on
the coach’s role. However, research on coaches’ co-operation with leaders and staff in the clubs
has received little attention. There is reason to argue that the way coaches handle this part of
their profession can have a huge impact on how well they are able to do their job. This study
explores how three experienced Norwegian elite football coaches (average 25 years of elite
experience) interact with others in their clubs creating room for themselves and achieving their goals through micro-political activity and orchestration, i.e. coaches’ actions to increase
their own influence and power within the organization. We collected data through semi-structured
interviews. Then we used content analysis based on a theoretical framework consisting
of the orchestration metaphor and studies on micropolitics and the three aspects of micropolitical
proficiency. The results and discussion describe how the coaches handle the negotiation
process before joining a club, how they handle managers and employees, and how they have
developed their micropolitical skills through their careers. Their knowledge about and attention
to these processes were integral parts of their coaching and leadership challenges. Knowledge
of orchestration and micropolitics seemed to be important for the coaches in the current
study. We therefore provide some suggestions as to how coaches can improve their ability to
handle these elements in coach education and suggest possible future research and applied
implications for coaches.” “Forskning på coaching i idrett har lenge vært opptatt av hvordan trenere samhandler
med sine spillere. De siste årene har det blitt utført mer idrettspsykologisk forskning
på trenerrollen, men treneres samhandling med overordnede og ansatte i klubbene har fått lite
oppmerksomhet. Det er grunn til å hevde at måten trenere håndterer denne delen av sitt yrke
på, kan ha stor innvirkning på hvor godt de er i stand til å utføre jobben sin. Denne studien
går i dybden på hvordan tre erfarne norske elitefotballtrenere (gjennomsnittlig 25 års erfaring
på elitenivå) samhandler med andre i klubbene for å skape handlingsrom for seg selv og for å
nå sine mål gjennom mikropolitisk virksomhet og orkestrering, som kort fortalt handler om
treneres handlinger for å øke sin egen innflytelse og påvirkningsmulighet i organisasjonen. Vi
samlet data gjennom semi-strukturerte intervjuer. Deretter brukte vi innholdsanalyse basert
på et teoretisk rammeverk bestående av orkestreringsmetaforen og studier på mikropolitikk og
de tre aspektene av mikropolitiske ferdigheter. Resultatene og diskusjonen beskriver hvordan
trenerne håndterer forhandlingsprosessen før de blir ansatt av en klubb, hvordan de håndterer
overordnede og ansatte, og hvordan de har utviklet sin mikropolitiske kompetanse gjennom
karrieren. Trenernes kunnskap og oppmerksomhet om disse prosessene var integrerte deler av
deres coaching- og ledelsesutfordringer. Kunnskap om orkestrering og mikropolitikk syntes
å være viktig for dem i den nåværende studien. Vi gir derfor noen forslag til hvordan trenere
kan forbedre sin evne til å håndtere disse elementene i trenerutdanningen, og foreslår mulig
fremtidig forskning og anvendte implikasjoner for trenere.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Holmemo, Jørgen
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 4 Profesjonelle fotballtreneres interaksjon med sine overordnede og assistenter 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0