Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold

Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold

作者:Gjøtterud, Stei
ISBN:9788202567781;9788202567798;9788202567804, 9788202529819
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

working life; science centers; education; health; arts

Abstract

Action Research in Norway. Theoretical and empirical diversity is an anthology consisting of twenty scientific articles from the fields of education, health, science centers, arts and working life. The anthology provides an insight into historical development, basic principles and theoretical and methodological discussions within the field of action research. The book addresses questions about participation, experience and dialogue as a basis for knowledge development. It includes topics such as professional development, development of school subjects, practice development, and organizational development. The empirical articles emphasizes on bridging the gap between theory and practice to understand, change and develop practices. Questions about the researcher´s role in action research are brought to attention, by highlighting issues such as the researcher’s responsibility to contribute to reflection and clarification, and to raise critical questions, as well as to ensure that all voices are being heard. Furthermore, the anthology shows how exploratory methods, self-study and research in one’s own organization can contribute to learning and knowledge creation. The anthology underscores the importance of developing good education in action research at Master and Ph.D. level and argues for the importance of strengthening the research teaching in this field. Overall, the anthology shows how action research as a research tradition contributes to clarify and develop its epistemological and methodological foundation, to provide valid research results and to convey relevant and credible new knowledge. Such knowledge has an impact on how we practice, communicate and understand research in a variety of contexts. Antologien Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse, vitensentre, kunst og arbeidsliv. Antologien gir et innblikk i historisk utvikling, grunnlagstenkning, samt teoretiske og metodologiske diskusjoner innen aksjonsforskningsfeltet. Den tar opp spørsmål om deltakelse, erfaringskunnskap og dialog som grunnlag for kunnskapsutvikling. Boka spenner over temaer som profesjonsutvikling, fagutvikling, praksisutvikling og organisasjonsutvikling, og de empiriske artiklene har fokus på å bygge bro mellom teori og praksis for å forstå, utvikle og endre praksis. Forskerrollen i aksjonsforskning vies oppmerksomhet, herunder forskerens ansvar for å bidra til refleksjon, oppklarende og kritiske spørsmål og til at alle stemmer blir hørt. Antologien viser også hvordan utforskende arbeidsmåter, selvstudier og forskning i egen organisasjon kan bidra til læring og kunnskapsutvikling. Antologien setter fokus på betydningen av å utvikle gode utdanningstilbud i aksjonsforskning på master- og PhD-nivå, og argumenterer for viktigheten av å styrke forskerutdanning på dette feltet. Samlet sett viser antologien hvordan aksjonsforskning som forskningstradisjon bidrar til å klargjøre og utvikle sitt epistemologiske og metodologiske grunnlag, fremskaffe gyldige forskningsresultater og formidle relevant og troverdig ny kunnskap. Slik kunnskap har betydning for hvordan vi praktiserer, kommuniserer og forstår forskning i et mangfold av kontekster. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Gjøtterud, Stei
ISBN:9788202567781;9788202567798;9788202567804, 9788202529819
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0