Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste

作者:Sinding Aasen, Henriett
ISBN:9788202569358
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

resources; ressurser; prioritization; etiske vurderinger; helsetjenesten; prioriteringer; public healthcare; healthcare

Abstract

“Prioritization is a necessity in healthcare, in the allocation of limited resources. Which criteria and considerations prove decisive, however, when it comes to prioritization in practice? The dominant political objective of the Norwegian public healthcare system is to provide services of high quality, fairly distributed among Norway’s citizens. Regulatory and economic policies, professional values, administrative organization and distribution of resources are among the factors that influence everyday decision-making and the realization of healthcare objectives. How do healthcare providers experience these factors? Which hidden prioritization mechanisms are at play? How are equal treatment and fair distribution of services understood in practice? These are among the questions discussed in the various chapters of the book, written by scholars in social science, law, philosophy and medicine.

While researchers, academics, students and healthcare providers are the targeted readers, this book will be of interest to everyone engaged in today´s challenges related to healthcare prioritization, including decision-makers at various political and administrative levels.

This anthology is the result of the research project Prioritizing Health Care – Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, funded by the Norwegian Research Council.” “Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres? De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet.

Antologien er et resultat av forskningsprosjektet Prioritizing Health Care – Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, finansiert av Norges Forskningsråd.

De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted. De ønsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for å forklare steders vekst og utvikling.

Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som påvirker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet påvirker utviklingen kan også brukes til å lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted påvirke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gjør et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gjør samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppnådd høy attraktivitet. Slike eksempler kan vi lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Sinding Aasen, Henriett
ISBN:9788202569358
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0