Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500

Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500

作者:Magnúsdóttir, Auðu
ISBN:9789173468626;9789173468756;9789173468763, 9789173468619
语言:Swedish
出版社:Kriterium
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

nordic countries; power; middle ages; upholders of culture; gender constructions; identity

Abstract

“In discussions relating to their role during the Middle Ages, women are typically assumed to only have been “pawns in a political game dominated by men”, or to have primarily acted as intermediaries of power. In this book, however, the varying expressions of power are studied by changing the focus from a political and economic exercise of power controlled by men, to an approach based on interaction and communication between the sexes. In this volume, gender is instead interpreted as a total social phenomenon comprising all spheres of medieval society. This approach provides new opportunities to investigate how power operated on different levels within a societal structure. Thus, power is neither seen as emanating from a centre nor as dominated by only one sex. Instead, it is regarded as an all-embracing societal web, woven through threads of mutual dependence between men and women.

In this book, scholars belonging to various disciplines, such as history, history of arts and literary history, discuss how cooperation between the sexes found expression in culture, judicial spheres and social organisation. The contributions do not only consider the Nordic countries, but also how gender constructions were affected by, and transformed through, the influence of contemporary cultural, juridical and ideological currents in Europe. Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medeltida samhällets alla sfärer öppnas möjligheter att undersöka hur makten verkade på olika nivåer inom samhällsstrukturen. Makten betraktas därmed varken som utgående från ett centrum eller helt dominerad av ett kön. I boken diskuterar forskare tillhörande olika discipliner såsom historia, konstvetenskap och litteraturvetenskap hur samverkan mellan könen tog sig uttryck inom kulturen, rättssamhället och den sociala organisationen. Bidragen behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida kulturella, juridiska och ideologiska strömningar i Europa.
” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Magnúsdóttir, Auðu
ISBN:9789173468626;9789173468756;9789173468763, 9789173468619
语言:Swedish
出版社:Kriterium
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0